MT Westernshop logo

Algemene voorwaarden

MT-Westernshop voorwaarden

De firma MT Westernshop/Maertens&co bvba Spoorweg 72 te 3130 Begijnendijk België, hierna de verkoper genoemd.

 

§ 1 Geldigheidsbereik

Voor alle wederzijdse aanspraken ten gevolge van en in verband met een contract dat tussen de klant en de verkoper is afgesloten voor catalogusverzendingen en internetbestellingen, zijn altijd de algemene voorwaarden van toepassing in de versie die geldig is op het tijdstip waarop het contract wordt afgesloten. In geval van collisie geldt de volgende hiërarchie tussen de regelingen:
1. deze algemene voorwaarden;
2. wettelijke regeling.

 

§ 2 Contractafsluiting

De bestelling van de klant vormt een bindende vraag tot het afsluiten van een koopovereenkomst voor de bestelde goederen.

Het contract komt tot stand door de aanvaarding vanwege de verkoper van de bestelling van de klant. De aanvaarding door de verkoper vindt plaats door de ontvangst van de goederen door de klant na toezending van de goederen door de verkoper.Als de klant via het internet bestelt, zal de verkoper de toegang tot de bestelling onmiddellijk op elektronische wijze bevestigen. Een bestellingsbevestiging mag niet beschouwd worden als acceptatie van een overeenkomst. De acceptatie van de bestelling van de klant gebeurt bij voorafbetaling door middel van de verzending van de bestellingsbevestiging via e-mail. Bij de andere betaalwijzen vormt de bestellingsbevestiging nog geen acceptatie van de overeenkomst, maar is de acceptatie vervat in de verzending van de waar binnen 10 werkdagen.

Het aanbod van de verkoper is vrijblijvend en niet bindend. De bestelde goederen kunnen wegens technische weergavemogelijkheden in geringe mate afwijken van de in de catalogus of op het internet afgebeelde goederen, met name kleurafwijkingen of grotere/kleinere weergaven zijn mogelijk.

De levering gebeurt onder het voorbehoud dat, wanneer de eigen toelevering niet juist of niet op de voorgeschreven wijze gebeurt, niet of slechts gedeeltelijk moet worden geleverd. Dit geldt alleen wanneer de niet-levering niet te wijten is aan de verkoper en deze met de vereiste zorgvuldigheid een overeenkomstige dekkingsaankoop heeft afgesloten met de toeleverancier. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. Anders wordt de tegenprestatie van de klant onmiddellijk aan hem terugbetaald. Bij onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht.

 

§ 3 Deelnemers

De verkoper sluit contracten af met klanten die
a) onbeperkt handelingsbekwame natuurlijke personen zijn, die het 18de levensjaar hebben voltooid, en met
b) rechtspersonen, rechtsbekwame persoonlijke vennootschappen of eenmanszaken die bij het afsluiten van de rechtshandeling handelen in uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (ondernemers). Klanten in de zin van deze handelsrelatie zijn zowel verbruikers als ondernemers met domicilie of zetel in de België, een deelstaat van de Europese Unie of Zwitserland.

 

§ 4 Contracttaal

De contracttaal is het Nederlands.

 

§ 5 Informatie m.b.t. de herroeping

Herroeppingsrecht
U hebt het recht deze overeenkomst binnen zeven dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt zeven dagen vanaf de dag, waarop u of een door u genoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste waar in bezit heeft genomen.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons MT Westernshop/Maertens & co bvba, Spoorweg 72 te 3130 Begijnendijk, fax 02 2534276, mail info@transport-maertens.be door middel van een eenduidige verklaring (bv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dat echter nog niet ingevuld is. Om de herroepingstermijn in te houden volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten we u alle betalingen, die we van u verkregen hebben, exclusief de leveringskosten, onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag terugbetalen, waarop we de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben. Voor deze herroeping gebruiken we hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen met u.
We kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen teruggekregen hebben of totdat u een bewijs voorgelegd hebt, dat u de goederen hebt teruggestuurd, naargelang welke variant eerder gebeurt.
U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen zeven dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst bericht, naar MT Westernshop/Maertens & co bvba, Spoorweg 72 te 3130 Begijnendijk België, terugsturen of overhandigen. De termijn is ingehouden, als u de goederen voor het aflopen van de termijn van zeven dagen verzendt. De intakekosten voor het weer in stock nemen van de teruggestuurde goederen bedraagt 15€. De kosten voor de retour van de goederen zijn voor de koper.
U moet enkel opdraaien voor een eventueel waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies teruggevoerd kan worden op een omvang die niet nodig is voor de controle van de hoedanigheid, eigenschappen en werkingswijze van de waren.
Er is geen herroepingsrecht

  • bij levering van goederen, die niet geprefabriceerd zijn en voor wier fabricatie een individuele keuze of bepaling door de verbruiker relevant is of die eenduidig op de persoonlijke behoeften van de gebruiker afgestemd zijn;
  • bij levering van audiovisuele opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering verwijderd is;
  • bij levering van kranten, tijdschriften en magazines met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

 

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

MT Westernshop/Maertens&co bvba behoudt de eigendom van de goederen tot de volledige betaling van de koopprijs.

 

§ 7 Vergoeding, levering

Alle prijzen gelden inclusief de wettelijke BTW. Bovenop de aankoopprijs worden, voor België, verzendingskosten ter waarde van € 6,95 en verpakkingskosten € 1,35 aangerekend. Deze kosten worden in uw winkelwagentje verrekend onder één noemer: Verzendkosten. De betaling kan via overschrijving gebeuren. De verkoper heeft het recht bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Bij een eerste bestelling leveren we in principe mits vooruitbetaling.
Onder het voorbehoud van de eigen toelevering zorgt de verkoper voor een snelle levering binnen 10 werkdagen. Bij vertragingen in de levering wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht. Als slechts een deel van de bestelling niet onmiddellijk leverbaar is, worden de resterende goederen achteraf geleverd zonder nieuwe verzendingskosten aan te rekenen.

 

§ 8 Garantie

8.1 De verkoper waarborgt dat de producten op het tijdstip van de risico-overdracht vrij zijn van materiële en juridische gebreken overeenkomstig § 434, 435 BGB.

8.2 Als de geleverde goederen duidelijke materiaal- of productiefouten vertonen, waartoe ook transportschade behoort, wordt de klant verzocht dergelijke fouten zo snel mogelijk aan de verkoper te melden. Het nalaten van deze melding heeft echter geen gevolgen voor uw juridische aanspraken. Voor de rest gelden de wettelijke voorschriften overeenkomstig §§ 434 ff., 475 par. 1 BGB.

8.3 De garantieperiode bedraagt twee jaar (enkel voor zadels vanaf 1500€ aankoopprijs). Ze begint op het ogenblik dat de goederen bij de klant aankomen.

8.4 In geval van een gebrek kan de klant overeenkomstig § 439 BGB en volgens zijn eigen keuze verlangen dat het gebrek wordt verholpen of dat een foutloos goed wordt geleverd. De verkoper kan in het kader van § 439 de door de koper gekozen correctiewijze weigeren wanneer deze alleen mogelijk is met onevenredige kosten. Wanneer in het kader van een reparatie een gebrek ook bij een tweede poging niet wordt verholpen, heeft de klant in het kader van § 439 BGB het recht de levering van een foutvrij goed te eisen of de aankoopprijs te verminderen of van het contract af te zien. Voor de rest geldt § 437 BGB.

8.5 Met betrekking tot eventuele schadevergoedingseisen wegens gebreken aan de goederen gelden de wettelijke voorschriften.

8.6 Als voorwaarde voor de garantieclaim geldt dat het gebrek niet ontstaan is door onvakkundig gebruik of overbelasting. Als een gebrek pas later dan 6 maanden sinds de overdracht aan het licht komt, moet de klant het bewijs leveren dat het goed gebrekkig was bij de overgang van het risico. Anders staat het de verkoper vrij het bewijs te leveren dat het goed bij de overdracht geen gebrek vertoonde.

 

§ 9 Aansprakelijkheid

Verkopers, hun bedrijfsleiding en hun medewerkers zijn aansprakelijk in gevallen van positieve inbreuk op de vereisten, verzuim, onmogelijkheid, ongeoorloofde handeling of elke andere rechtsreden (behalve inbreuken die van voor het contract dateren) bij opzet en grove nalatigheid. Wanneer opzettelijk schade ontstaan is voor leven, gezondheid of lichaam, bij opzettelijke inbreuk op de contractuele kardinaalsplichten (contractuele hoofdverplichtingen) of bij bedrieglijke misleiding of bij een schadeclaim overeenkomstig § 437 lid 2 BGB, is de verkoper aansprakelijk voor de wettelijke omvang. Enkel bij een inbreuk op de kardinaalsplichten is de aansprakelijkheid voor medewerkers van de verkoper beperkt tot de typische te voorziene schade. Het begrip kardinaalsplicht wordt ofwel gebruikt om een concreet beschreven, essentiële plichtinbreuk te omschrijven die het realiseren van het contractdoel in gevaar brengt, of wordt abstract omschreven als plicht waarvan de naleving de voorgeschreven uitvoering van het contract pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen. 

 

§ 10 Rechtskeuze

Op de juridische relaties tussen de verkoper en de klant en op de respectieve handelsvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het UN-verdrag voor contracten van de internationale goederenverkoop van 11.04.1988 is uitgesloten.

De bovenstaande bepaling heeft geen invloed op dwingende regelingen van het recht van de staat waarin de klant gewoonlijk verblijft, op voorwaarde dat de klant een aankoopcontract heeft afgesloten dat niet kan worden gerekend tot de beroepsmatige of commerciële activiteit van de klant (verbruikercontract) en wanneer de klant de voor het afsluiten van het aankoopcontract vereiste juridische handelingen in de staat van zijn normale verblijfplaats heeft uitgevoerd.

Bevoegde rechtbank
Als de klant handelaar is in de betekenis van het wetboek van koophandel of een vennootschap van het publiek recht is, wordt als rechtbank voor alle conflicten ten gevolge van dit contract Brussel overeengekomen, voor zover geen exclusieve rechtbank bepaald is. De verkoper heeft echter ook het recht een aanklacht tegen de handelaar in te dienen op zijn domicilie of de zetel van zijn zaak.

 

§ 11 Schuldvergelijking / retentie
De klant heeft geen recht op schuldvergelijking of retentie, tenzij de eis onbetwistbaar of rechtsgeldig gerechtelijk is vastgesteld.

 

§ 12 Gegevensbescherming

12.1 Voor een snelle en foutvrije verwerking wordt uw adres opgeslagen in ons IT-systeem. De behandeling van de toevertrouwde gegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet op de gegevensbescherming en de Belgische wet op de telemedia.

U kunt gelijk wanneer bezwaar maken tegen het doorgeven van uw gegevens voor reclamedoeleinden door een kennisgeving per post aan MT Westernshop/Maertens&co bvba.

De klant heeft bovendien het recht op informatie en recht op correctie, blokkering en verwijdering van zijn opgeslagen gegevens door een e-mail aan MT Westernshop/Maertens&co bvba. Wanneer er wettelijke of contractuele bewaringsplichten tegen het verwijderen spreken, worden de gegevens geblokkeerd.

 

§ 13 Opslaan van de contracttekst

De contracttekst wordt bij ons niet opgeslagen en kan na het afsluiten van de bestelprocedure niet meer worden opgeroepen.

 

§ 14 Platform voor online geschillenbeslechting

Met ingang van 15 februari 2016 biedt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting aan. Dit geeft consumenten de mogelijkheid, om geschillen met betrekking tot een online bestelling, buitengerechtelijk op te lossen. Dit platform voor geschillenbeslechting vindt u onder de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Stand: 01.02.2017

 

Impressum

Deze webshop is een publicatie van MT Westernshop / Maertens&co bvba. Ondanks een zorgvuldige controle van de documenten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor schrijffouten en vergissingen.